.: عاشقـ مغرور :.
 

گاهیـ دلتــ میخــواد همهــ یــ بغضـــــ هاتــ از نگاهتـــــ خوندهـ بشنــ

میدونیــ کهــ جسارتـ گفتنــ کلمهـ هــا رو نداریــــ

امــا یهــ نگاهــ گنگـــ تحویلــ میگیریـــ

یــا یهــ جملهـ ایــ مثلــ : چیزیــ شدهـ ؟!

اونجاستـ کهـ بغضتـــ رو بــا یکــ لیوانــ ســــــکوتــــــ ســر میکشیـــ

و بـــا یهــ لبخنـــد ســرد میگیــــ :

 " نهــ ! هیچیــــــــ !! "

تموم شد

با اینجا خیلی خاطره دارم .. حذفش نمیکنم

اینجا رو برا تو زدم ... تا آخر هم برای تو میمونه !!

:((

| | الهـــــﮧ |


تــو نیستیــ

امــا منــ برایتــ چایــ میــ ریزمــ

دیــروز همــ

نبودیــ کهــ برایتــ بلیــط سینمــا گرفتمــ ..

دوستــ داریــ بخنـــــــد ...

دوستــ داریــ گریهــ کنــ ..

و یــا دوستــ داریــ

مثلــ آینهــ مبهوتــ باشــ

مبهوتــ منــ و دنیایــ کوچکمــ

دیگــر چهــ فرقیــ میــ کنــد .. ؟!!

باشیــ یــا نباشیــ !!

منــ بـا تــو زندگیــ میــ کنمــ :/

 

 

+ هيچ چيز فاجعه نبود ! فاجعه يعنى .. آنقدر در تو غرق شده ام كه از تلاقى نگاهم با ديگرى احساس خيانت ميكنم ... فاجعه يعنى همين ...

+ یکبار هم وقتی " منتظرت " نیستم ..  به سراغم بیا .. بگذار " خیالم "  غافلگیر شود ...

 

| | الهـــــﮧ |

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

 

مـنـ آنـقـــدر امــــروز و فردا هـــــــــایـ نــــیامدهـ را دیـــــدهـ امـ

 

کهـ دیـگر هیـــچـ وعدهـ بـیـ سرانجـــــامیـ

 

خوابــــ و خیالـــ آرزوهـــایمـ را آشفـــتهـ نمیـ کنـــد

 

حالـــا یــــاد گرفتـــــمـ

 

کـــهـ فراموشـــــــیـ . . .

 

دوایـ درد هـــــمهـ یـ نداشــــتـــــنـ ها

 

و نخواستــــــــــنـ ها

 

و نیــــــامــــدنـ ها ستـ

 

یــــاد گرفـــــــتمـ کــهـ از هیـــــــــــچـ لبـخنـــــــــــــدیـ

 

خیــــــالــ دوســـــتـ داشـــــتـنـ بهـ ســــــرمـ نزنـــــــد

 

یــــاد گرفـــتــمـ کــهـ بشــــــنــومـ

 

تـــــــــا فــــــردا  . . .  

 

و بـــــهـ رویـ خـــــود نـــــــیـاورمـ 

 

کـــهـ فـــــردا ها هیــــــچـ وقـــتـــ نمــــیـ آیــــنــــد

 

+ بغض / حسرت / انتظار /  :(  / ...

 

| | الهـــــﮧ |

 

1308157-q0141

سکوتتـ

 چونـ پتکیـ بر سرمـ مینشیند

یا

حرفـ بزنـ 

یا

 چشمانتـ را ببند

تا گستاخیـ چشمانمـ را

کهـ با انتظاریـ سمجـ

در عمقـ چشمانتـ زلـ زدهـ اند

نبینیـ

یا نهـ ...

تو راحتـ باشـ

 اینـ چشمها را کور خواهمـ کرد

 تا نگاهمـ آزارتـ ندهد

حالا کهـ دوستـ نداریـ                     

 بشنویـ

کور و کر و لالـ میشومـ

مهمـ اینـ استـ کهـ

 

تو خوبـ باشیـ . . .

 

 4c6dbfa88adccb

 

+ گاهیـ آنقدر دیر میـ آییـ کـ لحظهـ ها همـ دقـ مرگـ آمدنتـ میشوند ... چـ برسد بـ منـ ... ؟!

 

| | الهـــــﮧ |

 


حکایتـ منـ

حکایتـ کسیـ استـ کهـ عاشقـ دریا بود 

اما قایقـ نداشتـ …

دلباختهـ سفر بود 

اما همسفر نداشتـ …

حکایتـ کسیـ استـ کهـ

زجر کشید 

اما ضجهـ نزد …

زخمـ داشتـ

اما ننالید …

گریهـ کرد 

اما اشکـ نریختـ …

 حکایتـ منـ 

حکایتـ داستانـ عشقیـ ستـ کهـ ...

 

فرهادشـ عاشقـ شیرینـ نیستـ ...  

 

 

| | الهـــــﮧ |

 

 

از تــو چــهـ پنهــانـ

 

بـا تمــامـ بـیـ پنـاهـیـ امـ

 

گـاهـیـ ایستـادهـ

 

در پـسـ همـینـ وجــود

 

در پـسـ همیـنـ خنــدهـ هایـ سـرد

 

در پـسـ همیـنـ گـریـهـ هـایـ گـرمـ

 

هــیـ مـیـ میـرمـ و زنــدهـ مـیـ شـومـ !

 

سخــتـ استـ ...

 

صبــور بـاشـیـ

 

 در حجــمـ ایـنـ سکــوتــــ ...

 

 

 

 

 

+ تولد وبمـ مبارکـ

یکـ سالهـ شد  ...

 

| | الهـــــﮧ |

 


کاشـ میدانستیـ ، بعد از آنـ دعوتـ زیبا بهـ ملاقاتـ خودتـ ....
منـ چهـ حالیـ بودمـ !
خبر دعوتـ دیدار، چو از راهـ رسید ...


پلکـ دلـ باز پرید !
منـ سراسیمهـ بهـ دلـ بانگـ زدمـ ...
آفرینـ قلبـ صبور ، زود برخیز عزیز !
خاطرمـ را گفتمـ : زودتر راهـ بیفتـ ...
هر چهـ باشد ، بلد راهـ توییـ ...


ما یکـ عمر بدینـ خانهـ نشستیمـ و تو تنها رفتیـ ...
بغضـ در راهـ گلو گفتـ : مرحمتـ کمـ نشود ...
گویا با منـ بنشستهـ دگر کاریـ نیستـ ...
جایـ ماندنـ چونـ دگر نیستـ ، از اینجا برومـ !


مژدهـ دادمـ بهـ نگاهمـ ، گفتمـ : نذر دیدار قبولـ افتادهـ استـ ...
و تپشـ هایـ دلمـ را گفتمـ : اندکیـ آهستهـ ، آبرویمـ نبریـ ...
عقلـ ، شرمندهـ بهـ آرامیـ گفتـ : راهـ را گمـ نکنیمـ  !!!
خاطرمـ خندهـ بهـ لبـ گفتـ : نترسـ ، نگرانـ هیچـ مباشـ ...

سفر منزلـ دوستـ ، کار هر روز منـ استـ ...


چشمـ بر همـ بگذار، دلـ تو را خواهد برد !

...

وهـ چهـ رویایـ قشنگیـ دیدمـ ...
خوابـ ، ایـ موهبتـ خالقـ پاکـ ...
خوابـ را دریابمـ !


کهـ تو در خوابـ ، مرا خواهیـ خواستـ ...
کهـ تو در خوابـ ، مرا خواهیـ خواند ...
و تو در خوابـ ، بهـ منـ خواهیـ گفتـ : تو بهـ دیدارمنـ  آ ....

آهـ ، کاشـ میدانستیـ ...

بعد از اینـ دعوتـ زیبا بهـ ملاقاتـ خودتـ ...
منـ چهـ حالیـ دارمـ !
پلکـ دلـ باز پرید !
خوابـ را دریابمـ !
منـ بهـ میهمانیـ دیدار تو میـ اندیشمـ

 

 

 

 

 + خیالـــ ــــ بــ ـــا تـــ ـــ ـــ ـــ ــــو بـــ ـــودنــ ـــ  ...

 

+ خیالــ ــ ـــ دیدنــ ـــــــ  ــــ تــــ ـــ ـــــــ ــــــــو ...

 

| | الهـــــﮧ |

 

 

بغــلمـ کـنـ عشـقـ خوبـمـ بذار حـسـ کـنمـ تنــتـ رو

 از حـرارتــتـ بـمـــــیرمـ , بـگــــیرمـ عــطـر تنـــتـ رو

 واسـهـ مـنـ آغوشـهـ گرمـتـ تـنها جـایـ امنـ دنیـاسـ

ســاز آشـنایـ قلبـتـ خـوشـ تـرینـ آهـنگـ دنیــاسـ

مـنو کـهـ بـغلـ بگـیریـ گـمـ میشمـ تـو شــهر رویــــا

بنـد میـاد نفـسـ تـو سینمـ مــثلـ مجـنونـ پیشـ لـیلا

بهـ تــو شفـافـ و بـرهنهـ دلـ ســپردمـ بــیـ محـــابا

بــغلمـ کـنـ تا نــمیرمـ بیـ تـو, تو دستـایـ ســـــرما

مثــلـ دامــنـ فرشــتهـ شــبـ مـا قدیــسـ و پــــاکـ

حتیـ ماهـ بهـ حرمتـ مــا عاشقونهـ تر میـ تــــــابهـ

بغلــمـ کنـ عشـقـ خوبـمـ بــذارآرامــشـ بگـــــــیرمـ

سـر بذارمـ رویـ شونتـ با نفسهـاتـ خو بگـیـــــرمـ

جز سـرانگشتایـ گرمتـ تـنـ مـنـ عشقیـ نـــدیدهـ

 دستـ بکشـ روگونهـ منـ منو خوابـ کنـ تاســـــپیدهـ …

 

 

+ پیشاپیش عیدمون هم مبارک !

 

 

| | الهـــــﮧ |

 

 

 

 

 

| | الهـــــﮧ |

 

 m0zhgan icons

کاش می دانستی ...

رقص تنهایی من به میان شب و روز همه از بهر چه بود ؟؟؟

کاش می دانستی ...

من بیگانه ز خود جرم تنهاییم امروز همه عشق تو بود !!!

در سکوتی تلخ و ممتد

من و تنهایی شب

و دگر نیست صدایی جز عشق

و همین است که مرا می برد اینگونه به ژرفای سکوت

 

 

 

 

+ ...

 

 

| | الهـــــﮧ |

 

 

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت

 

 انگشت به دهان می مانی...


گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی ...

 

 اما سکوت می کنی ...


گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...


گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری

 

 انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که...


گاهی فقط دلت میخواهد

 

 زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری

 

 و گوشه ای گوشه ترین گوشه ای...!

 

که می شناسی بنشینی

 

 و " فقط "  نگاه کنی...


گاهی چقدر دلت برای یک خیال

 

 راحت تنگ می شود...

 

گاهی دلگیری...شاید از خودت...شاید از ...

 

 

| | الهـــــﮧ |

 

منتظر مانده بود وقتی به او رسیدم اشک از چشمانش جاری شد

کنار او رفتم گفت : بگو که دوستم داری ؟

 به چشمانش نگاه کردم ولی نگفتم که دوستش دارم

 روز بعد به دیدارش رفتم دستانش را روی قلبش گذاشته بود

دستانش را بلند کردم گفت : بگو که دوستم داری ؟

 بی اختیار شدم و نگفتم که دوستش دارم .

 چند روز بعد با 3 گل رز به دیدارش رفتم

 در بستر بیماری به من گفت : بگو که دوستم داری ؟

 اشک در چشمانم حلقه زد و بغض گلویم را گرفت و ...

نتوانستم بگویم دوستت دارم

 امروز که به دیدارش رفته بودم پارچه ای سفید به رویش انداخته بودند

با وحشت پارچه را کنار زدم و فریاد زدم

من نمی خواستم بگویم دوستت دارم می خواستم که بفهمی و درک کنی که. . .

 

 دوستت دارم ...

 

| | الهـــــﮧ |

 

 

 

تنهایی یعنی ...

من

بغض

و سری که رو شونه هایه تو نیست ...

 

| | الهـــــﮧ |

 

 

دلم یه بغل میخواد

یه بغلی که برم توش و حالا حالاها بمونم

وهی نترسم که الان تموم میشه.

نترسم که همین دقیقه ها تموم میشه ...

یه بغل که دستاشو سفت بپیچه دورم

یه بغل نرم که رو دستش ساعت نبسته باشه.

اون وقت من بتونم یه هفته،یه ماه ،یه سال،یه قرن توش بمونم

و هیچ کدوممون ندونیم ساعت چنده.

یه بغلی که بتونم توش تا میتونم گریه کنم.هق هق.

جای تمام گریه هایی که تو دلم موند و من دلم نیومد تنهایی صاحبشون بشم.

جای همه ی وقتاهایی که تا اومدم استارت یه گریه ی اساسی رو بزنم

یادم اومد دستهایی رو کم دارم برای پاک کردن اشکام.

دلم یه بغل مهربون میخواد که توش آروم بشم.

بعد یه جایی بین بازوهای مردونش و سینه ی گرمش آروم بگیرم

وبا لالایی قلبش خوابم ببره.

دلم ....

دلم بغل تو رو می خواد اونم برای همیشههههههه....
 
 
 
 
+ باور کن نمیخواستم اینجوری بشه .
 
+ کاش بدونی چقد تنهام. تنها تر از همیشه .تو هم که دیگه نیستی .
 
+ میدونم تقصیره من شد ولی باور کن فعلا اینجوری بهتره
 
+ همیشه به یادتم
 
 
| | الهـــــﮧ |

 

 

به بلندای غرورم سوگند                                                                                 

که چقدر دلتنگ توام                                                               

  و تو غافل ز خیال من عاشق         

                                       

 شده ام ساکن و آخر                                          

 تو همان موج پر از حادثه ای      

                                         

همه شب ،همه روز 

  فکر تو این است                

  که پرواز کنی         

 

 «تو کجا باخبر از حال منی»

چشم به راهم که بیایی و بدانی  

                              

که منم منتظر تو ...                                   

که منم منتظر تو ...                

            

                                                                      تو کجایی!!!    

   

| | الهـــــﮧ |

Home
PrOFiLe
E-m@il
miss-negin

Daily


وقتی دلم میگیره ... وقتی تنهام
♪ سَــ ـ نتــ و رِ مُرבهِـ ♪
دانلود غمگین ترین آهنگ های ایرانی
من می جنگم
ツ گالــری عکسـ M̧§ M
شکستی
✘دُخـتَـرـے بـآغـَمــهـآـے ضربـ✘ـدَ رـے✘
قشنگترین بوسه !!! اولین بوسه عشق است
پرنسس بهار
عاشق دیونه
ArMiN & Me
حرف های نگفتــه ی دلم
دنیای گمشده سامان
(◕‿◕) ^ L o V e ^ (◕‿◕)
*♥*•.ღ روياي خيس ღ.•*♥*
CRystaL boY
گربه ملوس
هییییییییییییییسسسس
مطالب جغرافیایی
حرف دل
Sheytoonak
بنام او که پیوند دهنده قلب هاست
تاراز عشق
رهگذر شب
but Im saying love is dead
یه خلوت شلوغ
black girl
دنیای من
با جنبه هاش بیان تو
برای دل خودم
دردونه پسر


Archive


دی 1391

شهریور 1391

مرداد 1391

تیر 1391

خرداد 1391

اردیبهشت 1391

اسفند 1390

بهمن 1390

دی 1390

آذر 1390

آبان 1390

مهر 1390

شهریور 1390

مرداد 1390

تیر 1390

خرداد 1390


subJects


<-CategoryName->

Friends


Miss-Negin
گورستانــ قلبــ منــ

to Ols